Akshay Kumar and Farah Khan bring the house down, early in the morning

Akshay Kumar and Farah Khan bring the house down, early in the morning