image
Finally, Shah Rukh Khan gets Gauri Khan's nod to post romantic selfie

Finally, Shah Rukh Khan gets Gauri Khan's nod to post romantic selfie

Prajakta AjgaonkarPrajakta Ajgaonkar   July 08 2018, 10.37 am