Kedarnath: Sara Ali Khan’s debut movie registers moderate box office score

Kedarnath: Sara Ali Khan’s debut movie registers moderate box office score