Lok Sabha Elections 2019: Priyanka Chopra among others to cast early votes

Lok Sabha Elections 2019: Priyanka Chopra among others to cast early votes

We have some early voters and Priyanka Chopra is one of them.