Shah Rukh Khan's lavish birthday party shut down by Mumbai Police

Shah Rukh Khan's lavish birthday party shut down by Mumbai Police