Zero: Shah Rukh Khan receives a special video message from Malala Yousfazai

Zero: Shah Rukh Khan receives a special video message from Malala Yousfazai