image
Chekka Chivantha Vaanam: AR Rahman set up studio in hotel room

Chekka Chivantha Vaanam: AR Rahman set up studio in hotel room