Dhanush, Vetri Maaran and GV Prakash to revisit their golden days?

Dhanush, Vetri Maaran and GV Prakash to revisit their golden days?