Gaja Cyclone: Vishal follows Mahesh Babu's footsteps, adopts a village

Gaja Cyclone: Vishal follows Mahesh Babu's footsteps, adopts a village