GVP’s Sarvam Thaala Mayam seems to be a hit before its release!

GVP’s Sarvam Thaala Mayam seems to be a hit before its release!