Has AR Rahman signed Vikram’s epic Mahavir Karna?

Has AR Rahman signed Vikram’s epic Mahavir Karna?