Magamuni teaser: Arya's dark and gritty revenge tale seems promising

Magamuni teaser: Arya's dark and gritty revenge tale seems promising

Magamuni has actors like Junior Balaiyya, Jayaprakash, Arul Doss, GM Sundar, and Kaali Venkat.