Mahesh Babu eyes a period film next?

Mahesh Babu eyes a period film next?