Vishal follows Dhanush' footsteps, takes the director's chair

Vishal follows Dhanush' footsteps, takes the director's chair