Sushant Singh Rajput's Kizie Aur Manny co-star defends him

Sushant Singh Rajput's Kizie Aur Manny co-star defends him