Bharti Singh on Kapil Sharma: Waited impatiently to work with him again

Bharti Singh on Kapil Sharma: Waited impatiently to work with him again