Happy Birthday Shah Rukh Khan: The King enjoys a midnight date with fans

Happy Birthday Shah Rukh Khan: The King enjoys a midnight date with fans

Rushabh DhruvRushabh Dhruv   November 02 2018, 5.31 pm