Priyanka Chopra, Nick Jonas wedding: Friends and family fly off to Jodhpur

Priyanka Chopra, Nick Jonas wedding: Friends and family fly off to Jodhpur

Darshana DeviDarshana Devi   November 30 2018, 1.18 pm