Sara Ali Khan ditches her car for a rickshaw!

Sara Ali Khan ditches her car for a rickshaw!

Darshana DeviDarshana Devi   April 26 2019, 5.19 pm