Shah Rukh Khan bumps into Aayush Sharma: Coincidence or by design?

Shah Rukh Khan bumps into Aayush Sharma: Coincidence or by design?

Nikita ThakkarNikita Thakkar   September 08 2018, 3.13 pm