image
Shah Rukh Khan's son AbRam Khan dodges the paparazzi at the airport

Shah Rukh Khan's son AbRam Khan dodges the paparazzi at the airport

Ranjini MaitraRanjini Maitra   March 19 2019, 1.41 pm