image
Prashant Kishor, the man behind PM Modi's 2014 LS victory, joins Nitish Kumar's JD(U)

Prashant Kishor, the man behind PM Modi's 2014 LS victory, joins Nitish Kumar's JD(U)