image
Prashant Kishor, the man behind PM Modi's 2014 LS victory, joins Nitish Kumar's JD(U)

Prashant Kishor, the man behind PM Modi's 2014 LS victory, joins Nitish Kumar's JD(U)

Darshana DeviDarshana Devi   September 16 2018, 6.04 pm